QR Code
Bảng tần số phát sóng

                                                           Bảng tần số phát sóng

Giờ phát thanh

Tần số(kHz)/ Sóng dài (m

Khu vực phủ sóng phát thanh

 11:00-12:00(giờ UTC)

18:00-19:00(giờ VN)

buổi phát chính

SW15350 /(19m)

(Kể từ ngày 25/3/2018)

Bán đảo Đông Dương,

vùng Đông Nam Á.

 14:00-15:00(giờ UTC)

21:00-22:00(giờ VN)

buổi phát lại

SW 9625 /(31m)

(Kể từ ngày 25/3/2018)

Miền nam Việt Nam

23:00-00:00(giờ UTC)

06:00-07:00(giờ VN)

buổi phát lại

SW 11655 /(25m)

(Kể từ ngày 1/3/2018)

Toàn cõi Việt Nam

 

Giờ phát thanh

Tần số(kHz)/ Sóng dài (m

Phủ sóng phát thanh tại

Đài Loan

 19:00-20:00(giờ ĐL)

MW 1422

Gia Nghĩa, Vân Lâm, Đài Nam

 10:00-11:00(giờ ĐL)

Phát lại

MW 1422

Gia Nghĩa, Vân Lâm, Đài Nam

 

 

 

19:00-20:00(giờ ĐL)

Chủ nhật

FM88,5 (Đài Phụ Nhân)

Khu Tân Trang, Thái Sơn, Tam Trùng (Tp Tân Đài Bắc)

 23:00-00:00(giờ ĐL)

Chủ nhật

FM91,7 (Đài Bắc Hồi)

Gia Nghĩa

 05:30-06:00(giờ ĐL)

Thứ Hai đến Thứ Sáu

MW738, MW1148, MW1593

(Đài Ngư Nghiệp)

Cao Hùng, Bành Hồ

 20:20-20:30(giờ ĐL)

Thứ Hai đến Thứ Sáu

MW1494 (Đài Giáo Dục)

Đài Bắc, Đài Trung